می گیره نفسمو خاطره هات..

می گیره نفس من بی هوات...

خاطره ینی سکوت ینی عذاب

خاطره درد منه تو بیداریو خواب

خاطره ینی غم دائمی قلب بیتاب

توی مرداب...

بعد تو خنده بامن اشتی نکرد...

خاطره ینی دوتاعکس و یه درد

خاطره ینی من و عطر لباس..

تنهای تنهای توی روزای سخت...

خاطره ینی یکی اینجا کمه..

مرور خاطره ها عادتمه...

هی دلم میگیره تنگه برات..

چی بگم بهت؟؟؟؟؟

دلم تنگه برات...تاريخ : چهارشنبه 19 / 1 / 1395 | 2:05 بعد از ظهر | نویسنده : مریم |

ای وایــــــــــــــــی..

دوباره این حکایت هـــای خیــــــس..

تمـام دنیارا هم اگر فـراموش کنـــم!

بازاین جا هستم..

زیرهمین سقف

سقفی که باران را میتوان حــــس کرد..

وکســــــــــی را که

 اگرچه نیست..ولی هســــــت

او هســــــت...

درقلبــــم، در ذهنـــم،و در تمام جانم

و اگر نیســــــت فقط جسمش این جا نیست...تاريخ : جمعه 3 / 11 / 1394 | 5:49 بعد از ظهر | نویسنده : مریم |

می پـوشـــــانم دلتنگــــــی ام را با بسـتری ازکـلمات..

امـــــا

"باز کســـی در دلـم تورا صـــدا می زنــد"تاريخ : پنجشنبه 27 / 9 / 1394 | 6:49 بعد از ظهر | نویسنده : مریم |

درد را باچــــه اندازه می گیـــرند؟؟؟

دَرد دارَمــــــــــــــ...

" از اینجـــــــــــــا تـــا تـــــــــــــو "تاريخ : پنجشنبه 20 / 9 / 1394 | 8:31 بعد از ظهر | نویسنده : مریم |

ــــــــ الهی بسوزد نشان جدایی ـــــــــتاريخ : پنجشنبه 20 / 9 / 1394 | 8:28 بعد از ظهر | نویسنده : مریم |

مسـافــ ـرِ بی بدرقـ ـه یِ مـن!

ایـن قـ ــدر بیصـ ـدا رفتــ ـی،که از وداع جا مانـ ـدم...

بــازهــ ـم به غیــ ـرتِ چشمــانـ ـم!

آبـ ـی پشـت سـ ـرت ریخـــت...تاريخ : 10 / 8 / 1394 | 5:49 بعد از ظهر | نویسنده : مریم |

غمــــِ  دنیــــاســــ ـت اون بــــره و تـرکــــ ـت کنــ ـه

هیـــ ـچ کسـ ـــم نبـــاشــ ـه که درکـــ ــت کنــ ـه

غمـــِ  دنیـــاســ ـت اون لحظــ ـه ی خدافظـ ـی

بفهمـــ ـی که دیگـ ـه بهـ ـش نمیــ ـرســ ـی

ـــــ غمـــِ  دنیـــــاســـ ــت ــــتاريخ : جمعه 25 / 7 / 1394 | 4:35 بعد از ظهر | نویسنده : مریم |

خَلوَت گُزیده اَم مَن...اِی داد اَزاین جُدایی

اَشکَم رَوان به دامَن...فَریاداَزاین جُدایی

تا کِـی زِ دوریِ او چون شَمع ها بِسوزَم

ویرانه هایِ غَم شُد آباد اَز این جُـداییتاريخ : جمعه 25 / 7 / 1394 | 4:27 بعد از ظهر | نویسنده : مریم |

*********اون منـم که عاشقونه شعر چشماتو  میگفتم*********

*******هنوزم خیس میشه چشمام وقتی یاد تومی افتم*******

******هــنوزم میایی تو خوابــم تـو شبای پــر سـتاره******

*****هـــنوزم میگم خــدایا کاشکی برگـرده دوبـاره*****تاريخ : يکشنبه 20 / 7 / 1394 | 6:43 بعد از ظهر | نویسنده : مریم |

می خـواهـَندبـه مـَن بِـباوَرانَـندجـُدایی را...

که رَفــته ای!!!

که فَـرامــوش کُن بـودَنــها را...

بـاشَــد!

فَـــراموش!

اَمـــّا به هَمـه بِـگوییـــد:

"مــَـن گـوشــهایَــم رابه صِــدایِ دیــگَری عـادَت نِمیدَهَـم"تاريخ : جمعه 18 / 7 / 1394 | 7:05 بعد از ظهر | نویسنده : مریم |

نفسـم بنـد نفسهای کسـی هسـت که نیسـت

بی گمان دردل من جای کسی هست که نیست

غرق رویای خودش ، پشت همین پنجره هـا

شاعری محو تمـاشای کسی هست که نیست

مـثل هر روز نـشستم سرِمـیزی کـه فــقط ،

خستگیهای من وجای کسی هست که نیست

زیرباران ، دونفر ، کوچه ، بهم خیره شدن

مرگِ این خاطره ها دست کسی هست که نیستتاريخ : سه شنبه 15 / 7 / 1394 | 12:53 قبل از ظهر | نویسنده : مریم |

دستـانم شـاید..

امــا دلمــ نمیرود به نوشـتن!

این کلمات بهم دوختـه شده کجـا

احسـاسـات من کجــا!!!

این بـارنخوانده مرا بفهـــم...تاريخ : دوشنبه 14 / 7 / 1394 | 1:11 بعد از ظهر | نویسنده : مریم |

در مــ ـن کسـی هســ ــت که فریــــ ـاد بـی کســ ـی سـر میدهـــ ـد

و نمــیدانــ ـد غــــ ــرور چیســـــ ـت!!!

در مـــ ـن حســـ ـی فــوران کرده که نمیـــفهمــ ـد بعــضـی جـاهای خــ ـالی

پـرشدنـــ ـی نیســـ ـت!!!

در مـــ ـن نگاهــ ـی منتظـــ ـربه راهـــ ـست که نمیــــدانــ ـد

بعضـــ ـی سفــ ـرها را برگشــتـ ـی نیســـت!!!

و امــ ـا در یــ ـاد مــ ـن  کســ ـی هســ ـت که دیگــ ـر نیســ ـت!!!

در مـــ ـن چیــزی از او به جــ ـا مانــ ـده که به ایــ ـن سادگی هــا

از بیـــ ـن نمی رود...تاريخ : دوشنبه 7 / 7 / 1394 | 1:18 بعد از ظهر | نویسنده : مریم |

ــــــ یه آهنـــگ خــــاص ــــــــــــ یه خاطـــره ی ناب ــــــ

ــــــ یه نفــــرتنهـــــا ــــــــــــ یه عـــــاشـــق ــــــ

ــــــ یه عکـــــس یادگـــــاری ــــــ

ــــــ یه حـــــس ساده ــــــ

ــــــ چـه معــــجونــی میــــشود بـرای گریـــه ی امشــــب ــــــتاريخ : يکشنبه 6 / 7 / 1394 | 4:34 بعد از ظهر | نویسنده : مریم |

مـــــی خنــــدمـــــــ ...

دیگــــــــر تــــب هــــم نـــــدارمــــــ ...

داغ هـــــم نیســـــتمــــــ ...

گـــریـــه هـــــم نمــــی کنــــمـــــ ...

ســــرد شـــده امــــ ...

ســـــردِ ســــــرد...

نمــــــــی دانـــمــــ !!!!!

شـــــــــاید دق کـــرده امــــ ...

شـــــاید...

کســـــی چـــه مــــی دانــــد ؟؟؟؟

 تاريخ : 5 / 7 / 1394 | 12:55 قبل از ظهر | نویسنده : مریم |

 

رفـت و تنهاشدم تو شبا با خودم

دلـــهره دارم و از خودم بیــخودم

اونکه دیر اومد و زود به قلبم نشست

رفت و با رفتــنش قلب من رو شکستتاريخ : 5 / 7 / 1394 | 12:33 قبل از ظهر | نویسنده : مریم |تاريخ : چهارشنبه 5 / 6 / 1394 | 5:01 بعد از ظهر | نویسنده : مریم |

 

حـافظـا دیدی کـه کنعــان دلمـ بی ماه شد

عـاقبــت با  اشکـ غم کوه امیــدمـ کاه شد

گفــته بودی یوسفـ گـم گشـته باز آید ولـی

یوسفــ مــن تا قیامـت هـم نشــین چـاه شد

 تاريخ : دوشنبه 3 / 6 / 1394 | 2:27 بعد از ظهر | نویسنده : مریم |

 

 

¤کـــــاشـــ  میــــدونستیـــــ  کــه تنهـــــامــ¤

¤کــــاشـــ  میــــدونستیــــ  کــه خســتمـــــ¤

¤تــوی ایـــــنــ  قحطــــــی مرهـــمــ ¤

¤با چــــه دردی بـــی تــو هســـــتمـــ¤

 تاريخ : يکشنبه 2 / 6 / 1394 | 6:02 بعد از ظهر | نویسنده : مریم |

 

خـــاطرات آدم مثــل یه تیـــغ کنــــد مــی مـــونه

کــه روی رگــت می کشـــی !

نمــــی بره، ولــی تا می تونه زخمــــیت میکنه...تاريخ : يکشنبه 2 / 6 / 1394 | 5:36 بعد از ظهر | نویسنده : مریم |

بـــرای بعضـــــی از دردهـــآ

نـــه مـیتــوان گریـــــه کــرد...

نـــه میـتــوان فـــریاد زد...

فقـــط میـــتوان نگـــاه کرد

و

بیــــصدا شکســـــــتــــ ...تاريخ : 1 / 6 / 1394 | 5:04 بعد از ظهر | نویسنده : مریم |

هـــوا بارونـــیه..حــال مـن خود پریشــونیه

هـــوابارونیــه..حــال من همون که میــدونیه

هـــوا بارونیــه..قلــب من منــتظراونیــه

که خودش باعث این همــه گریه و داغونیــه

هـــــوا بارونیه..هــوابارونیه..هــوا بارونیه

بیـــزارم از پــاییز و از تمــوم روزاش

مخصــوصاً غروبــاش..مخصوصاً غروبــاش

تنهــآ تو خیابون..تنهــآ زیر بارون

گـــریه مـی کنــم من واســـه هردوتــــامون

واســـه هردوتــامون...

هــوابارونیه! حال من خود پریشونیه

هـوابارونیه! حال من همون که میدونیه

هـوابارونیه !قلــب من منتظراونیه

که خودش باعث این همه گریــه وداغونیه...

هـــوابارونیه..هــوابارونیه..هـوابارونیهتاريخ : جمعه 31 / 5 / 1394 | 2:29 بعد از ظهر | نویسنده : مریم |

 

قـانـونِ توتّنـهاییِ مّن اّست وّ تّنـهاییِ مّن قـانـونِ عِشق

وّعِشق اّرمّغـانِ دِلدادِگـی ست وّاین سّرنِوِشتِ سادِگی ست

چـه قانونِ عّجیبی!

چـه ارمغانِ نّجیبی!

وّچـه سّرنِوِشتِ تّلخ وغّریبـی!

کـه هّربارسِتاره هایِ زِندِگیّت را بادّستِ خود

راهیِ آسمــــانِ پُرسِتاره کُنی...

وّخود دّرتّنهایی وّسُکوت،باچّشمهایِ خیس اّزغُرور

پِیوّندِ سِتاره ها را به نِظاره بِنشینی

وّخاموش وّبیصِدا به شادیِ سِتاره هایِ گّشته اّز تو جُدا

دِل خوش کُنــی...

وّبازهّم "تو" بِمانی وّ "تّنــــهایی" وّ"دوری"تاريخ : پنجشنبه 30 / 5 / 1394 | 10:09 بعد از ظهر | نویسنده : مریم |

 

شبــــی در حـالـت مســتی نشســته ام گریـه ها کردم

بـــرای ایــــن دل رســوا شـبـــی تا صـبـح دعـا کردم

دعــــا کـــردم کـــه مــــهــــرت از دلـــم بیــرون رود

ولـــی آهستـه مـی گفــتم خـــدایــا اشــــــتــبـاه کردمتاريخ : پنجشنبه 30 / 5 / 1394 | 9:43 بعد از ظهر | نویسنده : مریم |

 

رفـــــتـــ ...

پــــر کشـــــید...

روحــــش طاقــــت ایـــن دنیــــا را نــداشــتــــ !

دنــــیا بـرایــش قـفــس بود...

قفـــــسی تـــنــگـــــ ...

پــــرواز کرد!!!

خــوشــا بـه حـالشـــــ ...

امـــا مـن چــه کنـــمـــ

بـــا ایــن همــــه دلــــــتنگــــــــــی...تاريخ : پنجشنبه 30 / 5 / 1394 | 9:31 بعد از ظهر | نویسنده : مریم |

"دلتـــنــ ــگی"

دانـه دانـه مـیچکـدروی صـورتــم

شـــور اسـت طعــم نبـودنـت

خیـــلی شــور...تاريخ : چهارشنبه 29 / 5 / 1394 | 7:33 بعد از ظهر | نویسنده : مریم |

"بزرگ شــــده ام"

دیـگر آنقــــدرکــوچـک نیســتم کـه در دلتـنگی هایم گم شوم

آموخـته ام :

کـه ایـن فاصله ی کوتـاه بین اشـک ولبـخند،نـامش

زنـــدگـــیست...

آموخـته ام که دیـگر دلم برای نبودنـت تـنگ نشـود

راستـــی

دروغ گفـتن رانیــز،خوب یادگرفـته ام:

"حـــالِ مّن خوب اسـت"

خـــوب ِ خـــوب...تاريخ : چهارشنبه 29 / 5 / 1394 | 7:18 بعد از ظهر | نویسنده : مریم |

 

چــــیــــــزیســــت در دلــــم...

آویختـــــه به بنـدی...

تـاب مـــی خـــورد بیـــن بغـــض هـای مـن

نـــه مــی ایـــستــد کـه مـــرا آرام کند !

نـــه مـی تــپـد ، کـــه مـــا تــم تـو را کــم کنـــد !تاريخ : جمعه 17 / 5 / 1394 | 5:32 بعد از ظهر | نویسنده : مریم |

 

گـ ا هـ ی   حـ جـ م   دلــ تـ نـ گـ ی هـ ا یـ م آنـ قـ در زیـ اد مـ ی شـ ود

کـ ـه دنـ یـ ا بـ ا تـ مـ ا م وسـ ـعـ تـ ش بـ را یـ م تـ نـ گ مـ ی شـ ود

دلـــــ تــــــ نــــــ گـــــــ ــم

دلـ تـ نـ گ کـ سـ ی کـ ـه

گـ ر د ش ر و ز گـ ا ر ش بـ ـه مـ ن کـ ـه رسـ یـ د

ا ز حـ ر کـ ت ایـ سـ تـ ا د...

دلـ تـ نـ گ کـ سـ ی کـ ـه دلـ تـ نـ گـ ی هـ ایـ م رانـ د یـ د ورفـ ت

دلـ تـ نـ گ خـ و د م

خـ و د ی کـ ـه مـ د تـ ـهـ ا سـ ت گـ م کـ ر د ه ام...تاريخ : جمعه 17 / 5 / 1394 | 5:44 بعد از ظهر | نویسنده : مریم |

 

دلــم گــرفـــته

تنــگ اسـت برای روزگار خوشـم

برای روزهای پراز شـادی

ووووای

ای دوریـت آزمون تلـخ زنده به گوری

چه غـــریبانه شکستـم...تاريخ : پنجشنبه 16 / 5 / 1394 | 8:37 بعد از ظهر | نویسنده : مریم |
صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد